مجوزهای امید دانش

موسسه پژوهشکده علمی کاربردی امید دانش طلوع یکی از موسسات معتبری هست که به صورت قانونی در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت گردیده است و با وارد کردن شماره شناسه ملی موسسه به شماره 14010470616 در سایت سازمان ثبت به نشانی ilenc.ir میتوان از معتبر بودن موسسه، اطمینان حاصل کرد.